• Leeshoek
  Leeshoek
U bevindt zich hier: Home Leeshoek Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven 2012 Oktober 2012

Oktober 2012

Nieuwe wetgeving inzake de flexibilisering van het B.V. recht

Op 1 oktober 2012 is de nieuwe wetgeving inzake de flexibilisering van het B.V. recht in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor iedere ondernemer met een B.V. of iedere ondernemer die een B.V. wil gaan oprichten. Wellicht voor u een goede gelegenheid om uw statuten weer eens tegen het licht te houden.

Sommige regels die nu nog gelden, zullen per 1 oktober 2012 vervallen.

Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen waarin de nieuwe wetgeving voorziet:

 1. het verplicht opnemen van een blokkeringsregeling vervalt;
 2. de regelingen omtrent kapitaalbescherming en crediteurenbescherming worden herzien;
 3. de regels voor besluitvorming binnen de B.V. worden flexibeler; en
 4. de uitkering aan aandeelhouders wordt afhankelijk van een voorafgaande uitkeringstest; bestuurders en ontvangers van een uitkering kunnen verplicht zijn tot vergoeding indien hun goede trouw ontbreekt.

De volgende verplichtingen/eisen komen met ingang van 1 oktober 2012 te vervallen:

Kapitaal- en crediteurenbescherming

 • Het verplichte minimum startkapitaal van € 18.000 wordt afgeschaft. Voldoende is dat ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan de B.V. of een dochtermaatschappij.
 • De bankverklaring bij storting op aandelen in geld bij de oprichting vervalt.
 • De accountantsverklaring bij storting op aandelen in natura wordt eveneens afgeschaft. De inbrengbeschrijving door oprichters/bestuurders blijft overigens wel gehandhaafd. Ook blijven bestuurders op grond van artikel 2:9 BW gehouden om na te gaan of de inbreng ten minste overeenkomt met de stortingsplicht.
 • Het aandelenkapitaal mag luiden in een andere valuta dan euro.
 • De verplichting om in de statuten het maatschappelijk kapitaal op te nemen komt te vervallen (aandelen kunnen onbeperkt, zonder statutenwijziging worden uitgegeven). De eis dat ten minste 1/5-e deel van het maatschappelijk kapitaal geplaatst moet zijn komt ook te vervallen.
 • Er komt meer flexibiliteit om afspraken te maken over het moment waarop storting op het aandelenkapitaal dient plaats te vinden.
 • De zogenaamde 'nachgründungsregeling' uit artikel 2:204c BW (die extra eisen stelt indien een B.V. binnen twee jaar na eerste inschrijving in het handelsregister een transactie doet met oprichters of aandeelhouders) vervalt.
 • De regeling voor financiële steunverlening door de B.V. bij de verkrijging van aandelen komt te vervallen (art. 2:207c BW).
 • Diverse beperkingen bij de inkoop van eigen aandelen vervallen. Zo hoeft slechts één aandeel waaraan stemrecht is verbonden, door een ander dan de B.V. zelf te worden gehouden.
 • De procedurevoorschriften (die meer dan twee maanden in beslag nemen) voor een kapitaalvermindering (art. 2:209 BW) komen te vervallen.
 • De beperking dat uitkering van winst of reserves slechts is toegestaan als er voldoende vrij uitkeerbare reserves zijn, verandert.

Uitkeringen door de B.V.

 • Bij uitkeringen door de B.V. (bijvoorbeeld dividenduitkering of uitkering van reserves) wordt een uitkeringstest en een vergoedingsplicht van bestuurders en de ontvangers van een uitkering indien hun goede trouw ontbreekt ingevoerd.
 • Het bestuur dient een besluit tot uitkering aan aandeelhouders goed te keuren en moet deze weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de B.V. na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De Minister heeft bevestigd dat van het bestuur mag worden verwacht dat het bij een uitkering maximaal 12 maanden vooruit kijkt en dat de uitkeringstest binnen concernverband onder normale omstandigheden meebrengt dat geen deskundigen, zoals accountants, behoeven te worden ingeschakeld om extra comfort te verschaffen of voldaan wordt aan de uitkeringstest.
 • Indien de B.V. na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de B.V. hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering.
 • Terwijl degene die de uitkering ontving wist of behoorde te voorzien dat de B.V. na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, jegens de B.V. gehouden is tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan. De vergoedingsplicht geldt voor ieder van hen voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
 • Indien de vergoeding aan de B.V. reeds is voldaan door de bestuurders, wordt de vergoeding door degene die de uitkering ontving, voldaan aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan.
 • Uitkering kan slechts voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. De laatst vastgestelde jaarrekening is bepalend.

Voor inkoop van aandelen en kapitaalvermindering gelden nagenoeg dezelfde regels.

Overdracht van aandelen

 • Het is niet meer verplicht om een blokkeringsregeling voor de overdracht van aandelen op te nemen in de statuten.
 • Indien wordt gekozen voor een statutaire blokkeringsregeling wordt het mogelijk om gedetailleerde afspraken over de prijs(bepaling) in de statuten op te nemen.
 • Er kan in de statuten een zogenaamde lock-up bepaling worden opgenomen op basis waarvan overdracht van aandelen gedurende een bepaalde periode niet mogelijk is.
 • Tevens wordt het mogelijk om bij de statuten verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard op te leggen aan de aandeelhouders, zoals de verplichting tot het verstrekken van een lening aan de B.V.

Besluitvorming

 • Besluitvorming binnen de B.V. wordt flexibeler.
 • Besluitvorming buiten vergadering wordt zonder meer mogelijk, mits alle vergadergerechtigden daarmee hebben ingestemd (al dan niet elektronisch).
 • Aandeelhoudersvergaderingen kunnen buiten Nederland worden gehouden.
 • Toekenning van stemrecht aan individuele aandeelhouders kan veel meer op maat worden gemaakt. Op bepaalde aandelen kunnen meerdere stemmen worden uitgebracht, hetgeen met name in joint ventures en familievennootschappen uitkomst kan bieden.
 • Stemrechtloze aandelen en aandelen zonder winstrecht worden mogelijk.

Geschillenregeling

Ten slotte wordt ook de geschillenregeling ingrijpend gewijzigd. Kort gezegd biedt de geschillenregeling aandeelhouders de mogelijkheid om in bepaalde situaties uit de vennootschap te treden of hun medeaandeelhouder uit de vennootschap te stoten.

Onder het huidige recht dient eerst een onherroepelijke veroordeling tot uittreding/uitstoting te worden uitgesproken, waarna - na benoeming van deskundigen - geoordeeld wordt tegen welke prijs de aandelen moeten worden overgedragen.

In de praktijk is de geschillenregeling niet populair gebleken, omdat de procedure gemiddeld meer dan 5 jaar duurt. De nieuwe geschillenregeling zal naar verwachting 1 tot 1,5 jaar duren.

Indien de aandeelhouders overeenstemming hebben bereikt over het uittreden van een van de aandeelhouders, maar nog onenigheid hebben over de waarde van de over te dragen aandelen, is er een verkorte en eenvoudige verzoekschriftprocedure.


Indien u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen heeft of indien u er prijs opstelt dat wij uw statuten scannen op eventuele aanpassingen aan de Flex-wet dan kunt u contact opnemen met notaris mr J.W. Mol ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of kandidaat-notaris mevrouw mr E.A. Venker ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Mol Notariaat B.V.
Emmaplein 8
1075 AW Amsterdam

T: 0031 (0)20 66 22 346
F: 0031 (0)20 67 38 120
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.